Dostaną sprzęt komputerowy
22.08.2013

 

W ramach walki z wykluczeniem cyfrowym 100 gospodarstw domowych w Płońsku dostanie sprzęt komputerowy. Gmina Miasto Płońsk otrzymała na ten cel dofinansowanie o wartości 1 484 475,40 zł.

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska” uzyskał dofinansowanie w ramach I Naboru 2013 Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Przedmiotem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu, wsparcia technicznego oraz szkoleń dla 100 gospodarstw domowych spełniających kryteria grupy docelowej.

 

Projektem objęte zostaną:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

- osoby niepełnosprawne,

- rodziny zastępcze, samotni rodzice,

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Nabór grupy docelowej zostanie przeprowadzony w I połowie 2014 r. na podstawie regulaminu rekrutacji.

 

Projekt obejmuje również 12 jednostek podległych Gminie Miasto Płońsk, które zostaną wyposażone w 216 zestawów komputerowych.

 

Termin realizacji projektu – 1 października 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Wartość projektu – 1 643 825,40 zł

Wartość dofinansowania (100% wydatków kwalifikowalnych) – 1 484 475,40 zł

Wkład własny Gminy Miasto Płońsk (wydatki niekwalifikowane) – 159 350,00 zł

 

 

 

fot.:syskom.pl