Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
25.02.2008


O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Płońsk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Miasta Płońsk zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997r. (Dz. U. Woj. Ciech. z 1998r. Nr 1, poz. 3), dla wybranych obszarów miasta Płońsk

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2008r.


Zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk obejmującego wybrane obszary w granicach administracyjnych miasta Płońsk przedstawione na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r. z późniejszymi zmianami) informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej wraz z projektem zmiany planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu i prognozy na piśmie, kierując je do Burmistrza Miasta Płońsk, ul. Płocka 39 , 09-100 Płońsk w terminie 3 tygodni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Miasta Płońsk

                                                                                              Andrzej Pietrasik

Załącznik graficzny do powyższego ogłoszenia

http://umplonsk.bip.org.pl/pliki/umgplonsk/zalacznik_graficzny.bmp