Zawiodomienie dotyczące niezabudowanej nieruchomości gruntowej
30.05.2011

 

GP.6840.10.2011

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Płońsk informuje, że Gmina Miasto Płońsk  jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Płońsku przy ul. Przemysłowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 991/7 o powierzchni 1.0477 ha. Powzięty został zamiar użycia nieruchomości, nabytych na rzecz Skarbu Państwa wskazanymi aktami notarialnymi, na inny cel niż był określony w tych aktach.

Zawiadomienie dotyczy:

1) niezabudowanej działki nr 45/5 (numer z dnia wywłaszczenia) nabyta od Pani Heleny Żochowskiej (córki Romana i Stanisławy) w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep A Nr 726/70 z dnia 27 lutego 1970 r. Z ustaleń tutejszego Urzędu wynika, iż działkę nr 45/5 stanowi część dzisiejszej działki nr 991/7.

2) niezabudowanej działki nr 46/3 (numer z dnia wywłaszczenia) nabyta od Pani Marii Chodubskiej (córki Romana i Stanisławy) w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep A Nr 726/70 z dnia 27 lutego 1970 r. Z ustaleń tutejszego Urzędu wynika, iż działkę nr 46/3 stanowi część dzisiejszej działki nr 991/7.

3) niezabudowanej działki nr 48/3 (numer z dnia wywłaszczenia) nabyta od Pani Filomeny Ryglewicz (córki Wacława i Marty) oraz od Pana Ryszarda Ryglewicz (syna Cypriana i Filomeny) w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego            Rep A Nr 726/70 z dnia 27 lutego 1970 r. Z ustaleń tutejszego Urzędu wynika, iż działkę nr 48/3 stanowi dzisiejsza działka nr 991/7.

4) niezabudowanej działki nr 50/2 (numer z dnia wywłaszczenia) nabyta od Pani Marianny Bronisławy Mroczek (córki Tomasza i Józefy) w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Rep A Nr 1195/70 z dnia 11 kwietnia 1970 r. Z ustaleń tutejszego Urzędu wynika, iż działkę nr 50/2 stanowi dzisiejsza działka nr 991/7.

Zgodnie z art. 136 ust. 2, 3 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), Burmistrz Miasta Płońsk informuje wszystkich byłych właścicieli (lub ich spadkobierców) o możliwości złożenia wniosku o zwrot w/w. nieruchomości lub ich części. Wniosek o zwrot nieruchomości lub jej części należy złożyć do Starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej (Starosta Powiatu Płońskiego), który to winien powiadomić Burmistrza Miasta Płońsk w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia oraz wywieszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, przy ul. Płockiej 39 (wejście od ulicy 1 – go Maja) oraz umieszczenia na stronie internetowej urzędu. W przypadku nie złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie, o którym mowa powyżej, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa. Wniosek o zwrot nieruchomości lub jej części winien pochodzić od wszystkich byłych właścicieli (lub ich spadkobierców).

Jednocześnie zgodnie z art. 140 w/w ustawy w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie. Przedmiotowa kwota podlegać będzie waloryzacji, z tym, że jej wartość po waloryzacji nie może być większa niż wartość nieruchomości w dniu jej zwrotu.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r., w razie zwrotu tych nieruchomości, zwracają odszkodowanie zwaloryzowane, w wysokości nie większej niż 50 % aktualnej wartości tych nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06. 

 

Płońsk, dnia 30.05.2011 r.                                                                                BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                                                                                                        /-/

            Andrzej Pietrasik