Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
07.05.2008

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Płońsk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla obszaru położonego w Płońsku przy ulicy Przemysłowej


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717                       z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały nr XXXIII/177/08 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2008r.

Zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk obejmującego obszar położony w Płońsku przy ulicy Przemysłowej przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr25  poz. 150 z 2008r. z późniejszymi zmianami) informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie prognozy na środowisko sporządzonej wraz z projektem zmiany planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu i prognozy na piśmie, kierując je do Burmistrza Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk      w terminie 3 tygodni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.


                                                                Burmistrz Miasta Płońsk, 


                                                                      Andrzej Pietrasik