Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
20.05.2008

0

Burmistrz  Miasta Płońsk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Płońsk, dnia 15.05.2008r.

Znak sprawy:
GP.7624-01/08


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie:
- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz.1071 z późn. zm.), 
- art.46 ust. 4 pkt.2 i ust. 4b, 46a ust. 1, ust.7 pkt 4, art. 48 ust.1 i ust.2 pkt 1 oraz art. 56 ust.1 i ust.2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150),
- § 3 ust. 1 pkt 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
w związku z wnioskiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Płońsku z dnia 15 lutego 2008r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg tj. ulic: Łąkowej (odcinek od ul.Jasnej do ul.Głównej), Zielonej (odcinek od ul.Łąkowej do ul.Wiejskiej oraz odcinek od ul.Łąkowej do ul.Lazurowej), Wiejskiej (odcinek od ul.Cichej do ul.Głównej), Lazurowej (odcinek od ul.Zielonej do ul.Głównej), Zapłotek (od ul.Zielonej do ul.Głównej), Krótkiej (odcinek od ul. Zielonej do ul.Głównej), w Płońsku na działkach nr ewid.2529, 2530, 2538, 67/14, 66/4, 48/25, 48/51, 48/60, 48/30, 48/46, 48/35, 48/41, 49/1.


USTALAM  ŚRODOWISKOWE  UWARUNKOWANIA  ZGODY
NA  REALIZACJĘ  PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na budowie dróg tj. ulic: Łąkowej (odcinek od ul.Jasnej do ul.Głównej), Zielonej (odcinek od ul.Łąkowej do ul.Wiejskiej oraz odcinek od ul.Łąkowej do ul.Lazurowej), Wiejskiej (odcinek od ul.Cichej do ul.Głównej), Lazurowej (odcinek od ul.Zielonej do ul.Głównej), Zapłotek (od ul.Zielonej do ul.Głównej), Krótkiej (odcinek od ul. Zielonej do ul.Głównej), w Płońsku na działkach nr ewid.2529, 2530, 2538, 67/14, 66/4, 48/25, 48/51, 48/60, 48/30, 48/46, 48/35, 48/41, 49/1.


1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
 Planowane przedsięwzięcie polega  na budowie dróg tj. ulic: Łąkowej (odcinek od ul.Jasnej do ul.Głównej), Zielonej (odcinek od ul.Łąkowej do ul.Wiejskiej oraz odcinek od ul.Łąkowej do ul.Lazurowej), Wiejskiej (odcinek od ul.Cichej do ul.Głównej), Lazurowej (odcinek od ul.Zielonej do ul.Głównej), Zapłotek (od ul.Zielonej do ul.Głównej), Krótkiej (odcinek od ul. Zielonej do ul.Głównej), w Płońsku na działkach nr ewid.2529, 2530, 2538, 67/14, 66/4, 48/25, 48/51, 48/60, 48/30, 48/46, 48/35, 48/41, 49/1.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
   szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
   przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
   uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych;
- racjonalnie z punktu widzenia ochrony środowiska korzystać z terenu (organizacja zaplecza budowlanego, ochrona zieleni – utrzymanie w miarę możliwości drzew i krzewów)
- w czasie trwania budowy wykonawca powinien zapobiegać ewentualnym zanieczyszczeniom gleby, wód podziemnych i powietrza oraz przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
- należy stosować rozwiązania technologiczne o minimalnym stopniu szkodliwości dla środowiska.
- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady powinny zostać
     zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
     odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późn.zm.);
- prace budowlane powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową;
- na terenie przez który przebiega inwestycja nie występują zabytki, wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie.

 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
     projekcie budowlanym.
 -   należy określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych powstających
     w wyniku realizacji inwestycji;
 -   zapewnienie uregulowanego odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg.

4. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w
    odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
    zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
    Nie dotyczy


   
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na
     środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono
     postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na  środowisko:
     Nie stwierdzono transgranicznego  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
     na środowisko.
6. Charakterystyka całego przedsięwzięcia – stanowi załącznik do niniejszej
    decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

      Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Płońsku wnioskiem z dnia 15 lutego 2008r. wystąpił o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg  tj. ulic: Łąkowej (odcinek od ul.Jasnej do ul.Głównej), Zielonej (odcinek od ul.Łąkowej do ul.Wiejskiej oraz odcinek od ul.Łąkowej do ul.Lazurowej), Wiejskiej (odcinek od ul.Cichej do ul.Głównej), Lazurowej (odcinek od ul.Zielonej do ul.Głównej), Zapłotek (od ul.Zielonej do ul.Głównej), Krótkiej (odcinek od ul. Zielonej do ul.Głównej), w Płońsku na działkach nr ewid.2529, 2530, 2538, 67/14, 66/4, 48/25, 48/51, 48/60, 48/30, 48/46, 48/35, 48/41, 49/1.
Do wniosku dołączono:
- mapę ewidencyjną;
- informację o planowanym przedsięwzięciu.
      Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym. W terminie podanym w ogłoszeniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa.
        Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573), przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
        Organem właściwym do stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu, na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1, w związku z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska jest Burmistrz m.Płońsk, po zasięgnięciu opinii organu inspekcji sanitarnej oraz organu ochrony środowiska.
         Opiniując potrzebę sporządzenia raportu na podstawie art.51 ust. 3 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku postanowieniem ZNS-712-034/08 z dnia 4 marca 2008r. (wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miejskiego 06.03.2008r.) oraz organ Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku postanowieniem znak: RŚ.7633-29/08 z dnia 10 marca 2008r.
 

(wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miejskiego  07.04.2008r.) uznali, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
         Biorąc pod uwagę opinie w/wym. organów, działając w trybie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, dysponując jednocześnie informacją inwestora o planowanym przedsięwzięciu, o której mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2008r. tutejszy organ odstąpił od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  budowie dróg  tj. ulic: Łąkowej (odcinek od ul.Jasnej do ul.Głównej), Zielonej (odcinek od ul.Łąkowej do ul.Wiejskiej oraz odcinek od ul.Łąkowej do ul.Lazurowej), Wiejskiej (odcinek od ul.Cichej do ul.Głównej), Lazurowej (odcinek od ul.Zielonej do ul.Głównej), Zapłotek (od ul.Zielonej do ul.Głównej), Krótkiej (odcinek od ul. Zielonej do ul.Głównej), w Płońsku na działkach nr ewid.2529, 2530, 2538, 67/14, 66/4, 48/25, 48/51, 48/60, 48/30, 48/46, 48/35, 48/41, 49/1.
      Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1  oraz art. 57 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku postanowieniem ZNS-710-034/085/08 z dnia 22 kwietnia 2008r. (wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miejskiego 24.04.2008r.) oraz organ Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku postanowieniem znak: RŚ .7633-76/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. (wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miejskiego 12.05.2008r.), przedłożyły uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
      Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wskazały możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów  ustawy Prawo ochrony środowiska.
      Na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedmiotowe  zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych.
      Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, uzgadniam środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.
Nie przewidziano innych wariantów przedsięwzięcia.

      Po rozpatrzeniu całego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, niniejszą decyzją określam środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.

      Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska, niniejsza decyzja ważna jest przez dwa lata od dnia, w którym stała się ostateczna.
      Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Płońsk w terminie 14 dni od daty doręczenia.
         Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.


Załącznik do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GP. 7624 – 01/08 z dnia 15.05.2008r.


CHARAKTERYSTYKA  CAŁEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA


       Planowane przedsięwzięcie polega budowie dróg  tj. ulic: Łąkowej (odcinek od ul.Jasnej do ul.Głównej), Zielonej (odcinek od ul.Łąkowej do ul.Wiejskiej oraz odcinek od ul.Łąkowej do ul.Lazurowej), Wiejskiej (odcinek od ul.Cichej do ul.Głównej), Lazurowej (odcinek od ul.Zielonej do ul.Głównej), Zapłotek (od ul.Zielonej do ul.Głównej), Krótkiej (odcinek od ul. Zielonej do ul.Głównej).
Wszystkie ulice projektowane są  w pasie drogowym.
Przyjęto dla każdej ulicy indywidualne rozwiązanie ze względu na zróżnicowanie  i funkcję jaką będzie pełniła w komunikacji na terenie osiedla.
Nawierzchnia ulic z masy mineralno-bitumicznej dwuwarstwowej 4+6 cm wg PN-S-96025. Nawierzchnia chodników z kostki betonowej grubości 6 i 8 cm.
Kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy  od 250 do 630 mm. Kratki ściekowe uliczne ze studzienką osadnikową bez syfonu. Połączenie kratek z siecią za pomocą trójnika lub odgałęzienia siodłowego.
Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych D 1200.