Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu 9.1.1. PO KL
25.02.2010

Człowiek – najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej-projekty konkursowe

Uprzejmie informujemy, iż w ramach PO KL Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/9.1.1/2010.

W odpowiedzi na konkurs wnioskodawcy złożyli 46 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
78 256 907,67 PLN.

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z dnia 1 stycznia 2010 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
zawiesza powyższy konkurs z dniem 2 marca 2010 r.,
tj. wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 1 marca 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

O planowanej dacie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków informacja zostanie opublikowana
co najmniej na 5 dni przed wznowieniem konkursu,
we wszystkich formach komunikacji, w jakich pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Warszawie
(ul. Jagiellońska 74)
i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU.

na stronie internetowej www.mazowia.eu, www.mazovia.pl

oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101,

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

.
.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego