Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku
08.03.2010

 

Burmistrz Miasta Płońska

działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm. )

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku

 

 

Lp.

 

 

Nazwa zadania

Kwota dotacji (w zł)

w 2009 r.

w 2010 r.

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

 

1.

Organizacja turniejów brydża sportowego

2 800,00

3 500,00

2.

Szkolenie dzieci i młodzieży z nastawieniem na kształtowanie umiejętności w zakresie samoobrony

 

3 500,00

 

3 500,00

3.

Organizacja obozu szkoleniowo- wypoczynkowego z elementami sportów samoobrony

4 000,00

4 000,00

 

W zakresie pomocy społecznej

 

4.

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

9 000,00

9 000,00

W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

5.

Organizacja obozu harcerskiego (z elementami warsztatów profilaktyki społecznej)

11 000,00

10 000,00

6.

Organizacja obozu harcerskiego

5 000,00

5 000,00

7.

Organizacja obozu wędrownego z elementami wychowania patriotycznego

6 600,00

6 600,00

 

Razem

 

41  900,00

41 600,00

 

W ogłoszonym konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:

-          zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Płońska,

-          prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

-          przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami.

 

Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które rozpisany jest konkurs, określa:

-          ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

-          uchwała nr LXI /357/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2010 Gminy Miasta Płońsk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.

 1. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa                  w ogłoszeniu konkursowym.

 2. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane                   za najkorzystniejsze przez Komisję Konkursową i Burmistrza Miasta.

 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Płońska a organizacją wybraną w drodze otwartego konkursu ofert.

 

Terminy i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa  12 kwietnia 2010 roku.

 2. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 3. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

 

 

 1. Do oferty należy załączyć:

-          aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru powiatu (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia),

-          aktualny statut organizacji,

-          sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za  rok 2009,

-          dokumenty lub referencje potwierdzające dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

 1. Zaadresowane na Urząd Miejski, Wydział Polityki Społecznej oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2010 roku w kancelarii Sali Obsługi Interesantów, ul. Płocka 39, 
  w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs – zadanie nr (podać nr)” codziennie
  w godzinach od 8.00 do 16.00.

W przypadku przesłania oferty pocztą, musi ona wpłynąć do Urzędu Miejskiego              do dnia 12 kwietnia 2010 roku.

Oferty złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór najlepszej oferty nastąpi w terminie do dnia  19 kwietnia 2010 roku.

 2. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Płońska.

 3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 • możliwość realizacji zadania przez oferenta pod kątem jakości:

-          wykwalifikowana kadra,

-          posiadane zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadania,

-          wymierne efekty realizacji zadań podobnego rodzaju,

-          dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju potwierdzone dokumentami lub referencjami (z uwzględnieniem zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną),

 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

-          całkowity koszt realizacji zadania,

-          wysokość środków własnych przewidzianych na realizację zadania,

-           racjonalne przeznaczenie środków finansowych na realizację zadania,

·         skala działań zaplanowanych przy realizacji zadania:

-          liczba uczestników objętych zadaniem,

-          liczba udzielanych świadczeń tygodniowo,

-          liczba imprez promujących miasto,

-          zakładane rezultaty realizacji zadania.

 1. Burmistrz Miasta Płońska po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Konkursowej dokonuje wyboru ofert w drodze zarządzenia.

 2. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

 3. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zawiadomi w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

 

 

  Burmistrz  Miasta Płońska

      /-/  Andrzej Pietrasik