Rekrutacja dzieci do płońskich przedszkoli
16.03.2010

Rok szkolny zaczyna się od 1 września 2010r., jednakże zapisy odbywają się już od 1 marca do 31 marca 2010r. Mają one miejsce w trakcie wizyty rodziców w przedszkolu i wiążą się z pobraniem i wypełnieniem karty zgłoszeniowej dziecka do przedszkola.

Rodzice wypełnioną kartę muszą zwrócić do 10 kwietnia.

Jeśli zgłoszonych dzieci jest więcej niż wynosi limit miejsc, wtedy Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola jako przewodniczący, przedstawiciel rady rodziców oraz przedstawiciel rady pedagogicznej.

Komisja rekrutacyjna rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.

Pierwszeństwo mają:

  1. dzieci sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

  2. dzieci wychowywane przez samotnych rodziców pracujących;

  3. dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy;

  4. dzieci z rodzin zastępczych;

  5. dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach;

  6. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;

  7. dzieci obojga pracujących rodziców.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zameldowane na stałe na terenie Gminy Miejskiej Płońsk.

Komisja ogłasza swoją decyzję w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń w dniu 20 kwietnia 2009r.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy.

Dyrektor rozpatruje odwołanie i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.

Decyzja dyrektora przedszkola jest ostateczna.- do 20.04. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola

- do 27.04. - składanie odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej

- 04.05. – przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania