LXIX Sesja Rady Miejskiej
18.03.2010

W dniu 25 marca 2010 roku

o godz. 12 00

w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku,
odbędzie się

LXIX Sesja Rady Miejskiej
w Płońsku, której porządek obejmuje:
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 67 w Płońsku”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.

 • Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2009-2012
  z perspektywą na lata 2013-2016 – aktualizacja”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Płońsk na lata 2009-2012
  z perspektywą na lata 2013-2020”.

 • Prezentacja wstępnej Koncepcji Rewitalizacji Centrum Miasta Płońska.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji dotyczącej likwidacji broni nuklearnej”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego, na rzecz jego najemcy. (ul. Młodzieżowa 1)

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego, na rzecz jego najemców. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych komunalnych lokali mieszkalnych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla obszaru położonego w Płońsku przy ul. Przemysłowej.

 • Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwały Nr XV/82/2007 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 – 2011.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płońsk.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Płońsk płaskorzeźby pt. „Adam i Ewa”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie skierowania wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kompleksowej kontroli inwestycji budowy ulicy Wiosenna-Letnia.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Płoński Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
  z siedzibą w Płońsku.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Płońsk lub jej jednostkom podległym.

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin.

 • Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Kupców dotyczącego nabycia nieruchomości pod parking przy Dużym Targowisku (pismo z dnia 27.02.2010 r.).

 • Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych przez Gminę obowiązków z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku (dot. tzw. podatku śmieciowego).

 • Informacja na temat działalności spółki TBS w Płońsku – problemy mieszkańców.

 • Informacja o realizacji przez zarządy osiedli prac społecznie użytecznych w 2009 i 2010 roku.


P R Z E W O D N I C Z Ą C

Rady Miejskiej w Płońsku

/~/ Zygmunt Aleksandrowicz