Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska – budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej”
25.03.2010

24 marca 2010 r. Gmina Miasto Płońsk podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska – budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa”.

.

.

Umowa o dofinansowanie powyższego projektu została podpisana podczas konferencji „Zagadnienia finansowe oraz aspekty kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013", która odbyła się w Ciechanowie w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, ul. Kraszewskiego 8A, o godz. 9:00. W imieniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych umowę podpisali: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Stefan Kotlewski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. W imieniu Gminy Miasto Płońsk umowę podpisał Andrzej Pietrasik – Burmistrz Płońska.

.

.

Na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w 2008 r. wpłynęło aż 598 wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie projektów dotyczących dróg gminnych i powiatowych. Wniosek Gminy Miasto Płońsk zajął 19 pozycję na liście rankingowej, na której znalazło się 251 wniosków dotyczących dróg gminnych.

Całkowitą wartość projektu oszacowano we wniosku na 25 709 217,70 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 21 852 835,04 PLN (85% kosztów kwalifikowanych projektu). W ramach projektu zostanie wybudowana i przebudowana trasa o łącznej długości ponad 1,5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz most prowadzący przez rzekę Płonkę. Początek trasy wyznacza skrzyżowanie z drogą wojewódzką – ul. Targową, koniec - skrzyżowanie ulicy Klonowej z ulicą Grunwaldzką. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2011.

.