Ogłoszenia Burmistrza Miasta Płońsk
15.04.2010
 

OGŁOSZENIE


BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSKA

informujeże w dniu 15 kwietnia 2010 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Płońsku, ul. Płocka 39 został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego :


  • nr 1788/14 o powierzchni 0,0212 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta PL1L/00023675/0;

  • nr 1788/15 o powierzchni 0,0123 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta PL1L/00025809/3.


Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 (pokój nr 2 -parter)

tel. /0-23/ 663-13-23, 662-26-91.
                                                                                                    Burmistrz

                                                                               /-/

                                                                      Andrzej Pietrasik

.

.

.

 

Płońsk, dnia 12.04.2010r.

GP.7325-1/08

OGŁOSZENIE

Burmistrza miasta Płońsk


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Płońsk,

zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997 r. (Dz. U. Woj. Ciech. z 1998 r. Nr 1, poz. 3), dla wybranych obszarów miasta Płońsk i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Płońsk, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997 r.
(Dz. U. Woj. Ciech. z 1998 r. Nr 1, poz. 3), dla wybranych obszarów miasta Płońsk


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997 r. (Dz. U. Woj. Ciech. z 1998 r. nr 1, poz. 3) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary miasta Płońsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.04.2010r. do 28.05.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, w godz. pon. 8ºº - 18ºº, wt.-pt 8ºº - 16ºº, (pokój nr 2).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku w sali nr 204, o godz. 12ºº

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza miasta Płońsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2010r.

.

                                                                   Burmistrz miasta Płońsk

                                                                                    /-/

                                                                        Andrzej Pietrasik