Przyznanie dofinansowania projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku"
16.04.2010
 

16 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Płońsku odbyło się oficjalne przekazanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzenia o przyznanym dofinansowaniu projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku”. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko
z Funduszu Spójności wynosi 416 090,30 zł (85% wartości poniesionych kosztów). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali: Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu WFOŚiGW oraz Krystian Szczepański – dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych.
- Miasto Płońsk jest najlepszym miastem na Północnym Mazowszu jeśli chodzi o skuteczną współpracę. Potrzebna dokumentacja jest zawsze wzorowo przygotowana – powiedział podczas spotkania prezes Skrzyczyński.


Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku” została zakończona 5 grudnia 2008 r. i objęła swoim zakresem część ulicy Przejazd oraz część ulicy 19-go Stycznia. W ramach projektu wykonano kanalizację grawitacyjną o łącznej długości 209,5 m. W wyniku realizacji projektu do sieci przyłączono 68 osób.

Do celów bezpośrednich przedsięwzięcia należy:

  • rozwój infrastruktury technicznej w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej,

  • ochrona i popraw stanu środowiska,

  • ochrona i poprawa zdrowia mieszkańców,

  • poprawa warunków życia mieszkańców miasta oraz właścicieli firm zlokalizowanych przy ul.
    19-go Stycznia.


Podpisanie umowy dofinansowania nastąpi prawdopodobnie w czerwcu.

.

Stoją od lewej: burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, prezes WFOŚiGW Tomasz Skrzyczyński i dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych Krystian Szczepański.