Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości gruntowe na osiedlu "Sadyba"
13.05.2010
 

OGŁOSZENIE


BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSKA zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/43/2005 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 maja 2005 roku o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych


Lp

Położenie

/numer KW/

Numer działki


Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

Powierzchnia

Forma sprzedaży


Cena wywoławcza /bez podatku VAT/


Wadium

/10%

ceny wywoławczej/

Wysokość opłat

i terminy ich wnoszenia


Warunki zmiany ceny nieruchomości i wysokości opłat

1.

Płońsk

Osiedle pn. „Sadyba”

/KW PL1L/00016840/6/

2426


Nieruchomość

niezabudowana

K3-MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami podstawowymi. Ustala się adaptację istniejącej zabudowy oraz dokonanych podziałów terenu na działki budowlane.

W granicach obszarów projektuje się zabudowę 1-3 kondygnacyjną z usługami wbudowanymi lub na działkach wydzielonych, w zakresie gwarantującym zaspokojenie potrzeb lokalnych. Wyklucza się lokalizację rzemiosła uciążliwego (np. stolarstwa, ślusarstwa, mechaniki pojazdowej), handlu hurtowego oraz innych usług które stwarzałyby uciążliwość dla mieszkańców.

0,0540 ha

Na własność

49.691,00


4.969,10

Cena sprzedaży płatna jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego


Opłaty adiacenckie

2.

j.w.

2427


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

3.

j.w.

2428


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

4.

j.w.

2429


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

5.

j.w.

2430


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

6.

j.w.

2431


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

7.

j.w.

2432


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

8.

j.w.

2433


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

9.

j.w.

2434


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

10.

j.w.

2435


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

11.

j.w.

2436


j.w.

0,0540 ha

j.w.

49.691,00

4.969,10

j.w.

j.w.

12.

j.w.

2437


j.w.

0,0620 ha

j.w.

57.052,00

5.705,20

j.w.

j.w.

13.

j.w.

2438


j.w.

0,0619 ha

j.w.

56.960,00

5.696,00

j.w.

j.w.


Przetarg na sprzedaż w/wym. działek odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Płońsku.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/wym. działek odbył się dnia 17 grudnia 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Płońsku.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej konkretnej działki, z tym że wadia mogą być wpłacane na kilka działek przez tę samą osobę.

Wadium wpłaca się w terminie do dnia 14 czerwca 2010 roku /włącznie/ w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 lub na konto Banku Spółdzielczego w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003 z dopiskiem „Wadium za działkę nr ......”.

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Płońsk, 13.05.2010 rok

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
/-/

Andrzej Pietrasik