Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
01.06.2010

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK


Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt 2 d ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 126, poz. 1040), Burmistrz Miasta Płońsk ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Nabór prowadzony będzie w okresie od dnia 01.06.2010 r. do dnia 14.06.2010 r.

1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące wymagania:

1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiadać znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

4) być w pełni sprawny fizycznie,

5) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób,

6) posiadać ogólną zdolność obsługi komputera,

7) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie miasta Płońsk.


 

2. Do głównych zadań rachmistrza będzie należało:

 


1) zbieranie danych o gospodarstwach rolnych od użytkowników gospodarstw rolnych,

 
 

2) przekazywanie zebranych danych przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych,

3) zachowanie tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., nr 88, poz. 439 z póź. zm.) oraz ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r., nr 133, poz. 883 z póź. zm.),

4) udział w obchodzie przedspisowym w celu zapoznania się z terenem obejmującym spis rolny,

 

5) udział w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu.

 


 

3. Terminy związane z powszechnym spisem rolnym:

 

1) termin przeprowadzenia spisu rolnego – 01.09 – 31.10.2010 r.,

2) szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych – 20. 06 – 31. 07. 2010 r. – czas trwania szkolenia - 24 godziny.

4. Wymagane dokumenty:
 


1) podanie,

 

2) życiorys.

 


 

5. Ustalenia organizacyjne:

 


 

1) dokumenty wymienione w pkt 4 należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Płońsku ul. Płocka 39 (wejście od ulicy 1 –go Maja) w godz. 08.00 – 16.00 w terminie do dnia 14 czerwca 2010 r.

 

2) o przyjęciu kandydata decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

 

3) o ostatecznym przyjęciu kandydata na rachmistrza spisowego decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez członków Gminnego Biura Spisowego.

 

4) za organizację i przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych odpowiada Pan Roman Kozłowski – lider gminnego biura spisowego, tel. 23 662 26 91 wew. 317 lub 23 662 34 58.


BURMISTRZ

MIASTA PŁOŃSK


/ - / Andrzej PIETRASIK