Zwycięski Płońsk
23.06.2010
Urząd Miejski w Płońsku zajął I miejsce w finale konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne, dziedzina: gospodarka komunalna w kategorii: miasta małe i średnie oraz II miejsce w tej samej kategorii, w dziedzinie: ochrona zdrowia. Do konkursu w dziedzinie gospodarka komunalna zgłoszono projekt pn. „Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Płońsk”. Celem realizacji projektu było wdrażanie polityki energetycznej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez produkcje ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy.

.


.

Natomiast w dziedzinie ochrona zdrowia zgłoszono projekt pn. „Kompleksowy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym działania w zakresie profilaktyki uzależnień , przeciwdziałania przemocy”. System profilaktyki porządkuje i nadaje systemowy charakter działaniom prowadzonym w zakresie szeroko pojętej profilaktyki i pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym oraz przemocy domowej na terenia miasta Płońska.

.


.

Nagrodą za I miejsce oprócz pamiątkowej statuetki i dyplomu jest pobyt studyjny dla dwóch osób w Norwegii, zaś za II miejsce dyplom oraz studyjny wyjazd na staż do Norwegii dla jednej osoby.

.


.

.

Była to już IV edycja ogólnopolskiego konkursu, który organizowany jest od 2007 roku.
W związku w tym w trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody specjalne. Urząd Miejski otrzymał wyróżnienie specjalne „Lider wśród Liderów", za aktywny udział i gotowość dzielenia się doświadczeniami w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2007 - 2010".

.


.

Samorządowy Lider Zarządzania” to konkurs, w którym nagradza się przedsiębiorczość jednostek administracji samorządowej, stosowanie innowacyjnych rozwiązań, opracowanie i przystosowanie do własnych warunków rozwiązań stosowanych przez władze europejskich miast i gmin. Kryteria, jakie brane były pod uwagę w wyborze zwycięzcy to m.in. innowacyjność, skuteczność, efektywność przedkładanego rozwiązania zarządczego
i replikowalność.

.


.

Konkurs jest jednym z elementów szerokiego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizuje Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

.

.