Informacja nt. dofinansowania zakupu podręczników
22.07.2010

Burmistrz Miasta informuje

 

Samorząd Miasta Płońska realizuje Rządowy Program pomocy uczniom w 2010 r.- „Wyprawka szkolna”.

 

Cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników :

1. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę:

· w klasach I-III szkoły podstawowej,

· w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

· w klasie II gimnazjum,

· w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

· w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

· w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów:

 • słabo widzących,
 • niesłyszących,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na: 

 

1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), wynosi 351 zł na osobę.

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

do kwoty 170 zł

 • dla uczniów klas II gimnazjów,
 • dla uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas II ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas V ogólnokształcących szkół baletowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,

do kwoty 310 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,

do kwoty 200 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

do kwoty 300 zł

 

 

 • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych

do kwoty 370 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA

 

Uprawnieni rodzice mogą pobierać wnioski w szkołach. Dowody zakupu podręczników należy składać również w szkołach do końca sierpnia 2010 roku. Bliższych informacji udzielają sekretariaty szkół oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Tel. 0-23 662 – 26 – 82

 

 

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta Płońsk
                                                                        /-/ Andrzej Pietrasik