Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
24.08.2010

OGŁOSZENIE

 

 

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSKA zgodnie z uchwałą Nr LXV/389/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 stycznia 2010 roku  ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

 

Lp

Położenie

/numer KW/

Numer działki

 

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

Powierzchnia

Forma sprzedaży

 

Cena wywoławcza /bez podatku VAT/

 

Wadium

/10%

 ceny wywoławczej/

Wysokość opłat

 i terminy ich wnoszenia

 

Warunki zmiany ceny nieruchomości i wysokości opłat

1.

Płońsk,

ul. Wiosenna

/KW 13954/

265/20

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość

niezabudowana

D14-MN/W – Zabudowa mieszkaniowa o średniej intensywności. Sposób zagospodarowania obszaru należy ustalić w oparciu o opracowanie uzupełniające według procedury planu miejscowego. Opracowanie to powinno nawiązać do wcześniej opracowanych na tym obszarze planów szczegółowych. Gabaryty budynków 1-3 kondygnacji. Powierzchnie działek w zabudowie wolnostojącej nie mniejsze niż 600 m2.

0,0073 ha

Na własność

5.770,00

 

 

 

 

 

 

 

577,00 zł.

Cena sprzedaży płatna jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty adiacenckie

 

Przetarg na sprzedaż w/wym. działki odbędzie się w dniu 28 września 2010 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Płońsku w sali nr 214.

 

Nieruchomość nie nadaje się do samodzielnej zabudowy. Sprzedaż nieruchomości nr 265/20 nastąpi na powiększenie jednej z przyległych nieruchomości. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele przyległych nieruchomości. W przypadku jeśli przyległa nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, w przetargu muszą uczestniczyć wszyscy współwłaściciele łącznie.

Wybór formy przetargu ograniczonego jest uzasadniony brakiem możliwości realizacji samodzielnej zabudowy na nieruchomości nr  265/20.

Nieruchomość zostanie dołączona do księgi wieczystej tej nieruchomości przyległej, której właściciel zostanie nabywcą nieruchomości nr 265/20 w wyniku niniejszego przetargu.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium wpłaca się w terminie do dnia 22 września 2010 roku /włącznie/ w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 lub na konto Banku Spółdzielczego w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003 z dopiskiem „Wadium za działkę nr 265/20”.

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Płońsk, 24.08.2010 rok 

 

 

                                                                                                         BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                                                                            /-/

                                                                                     Andrzej Pietrasik