Obowiązek szkolny i nauki. Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16-18 lat
06.09.2010

Obowiązek szkolny i nauki

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży
w wieku 16 – 18 lat

 

Rok szkolny 2010/2011


Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: '' Każdy ma prawo do nauki. Nauka
do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa ''. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat. Niespełnianie obowiązku szkolnego bądź nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy o systemie oświaty rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zobowiązuje rodziców dziecka w wieku 16-18 lat do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie.

 

Prosimy Rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół poza Płońskiem lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 29 listopada 2010 roku w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39 pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez syna/córkę w wieku 16 – 18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie na druku - druk do pobrania w Kancelarii, BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płońsku). Informacja o spełnianiu obowiązku winna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego - do ukończenia przez ucznia 18 lat.

 

                                                                                        

                                                                                              Burmistrz Miasta Płońsk

                                                                                          /-/ Andrzej Pietrasik

.

.

.

.

Płońsk, dn. ............................................

.....................................................

.....................................................

(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska

rodziców albo opiekunów dziecka)

....................................................

(adres zamieszkania)

......................................................

 

 

Wydział Polityki Społecznej

Urzędu Miejskiego w Płońsku

 

 

 

W związku z ustawowym obowiązkiem powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat
i zmianach w tym zakresie oświadczam/y, że syn/córka

 

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

 

spełnia od dnia..............................................obowiązek nauki

 w.......................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa szkoły, placówki, adres)

 

 

 

 

 

....................................................................

( podpis rodziców lub prawnych opiekunów)

 

 

Potwierdzenie oświadczenia przez szkołę, w której uczeń spełnia obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki:

 

 

 

  .................................................................

  (data i pieczęć szkoły)

 

                                   .....................................................................

                                                                     ( podpis dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)