Ogłoszenie
14.09.2010

Uprzejmie przypominam, że 30 września 2010 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 27 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

 

 

 

                Krystyna Marszał – Jankowska

                                                                                                         

                Sekretarz Miasta