LXXX Sesja Rady Miejskiej
16.09.2010
O G Ł O S Z E N I E

 

W  dniu  23 września 2010 roku 

o  godz. 14 00

w  Miejskim Centrum Kultury
w Płońsku odbędzie  się

LXXX  Sesja  Rady  Miejskiej
w Płońsku, której  porządek obejmuje:

 

 

 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” drodze gminnej – od ulicy Klonowej do ul. Targowej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Ofiar Katastrofy Smoleńskiej” drodze gminnej – od ulicy Klonowej do ul. Żeromskiego.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Płońska na 2010 rok.

 • Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Płońsk.

 • Uchwała w sprawie przystąpienia do współfinansowania inwestycji realizowanej przez Powiat Płoński w ramach "Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

  o    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego, na rzecz jego najemców
  (ul. M. Kopernika 5).

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla zbycia samodzielnego komunalnego lokalu mieszkalnego, na rzecz jego najemców
  (ul. Padlewskiego 4).

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/55/2001 z dnia
  03 października 2001 roku w sprawie pobierania kaucji zabezpieczającej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Płońsku.

 • Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/151/08 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Miasta Płońsk zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997 r. (Dz. U. Woj. Ciech. z 1998 r. Nr 1, poz. 3), dla wybranych obszarów miasta Płońsk.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Płońska programu „RODZINA 5+”.

 • Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

 • Informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich w I półroczu 2010 roku.

 • Informacja o funkcjonowaniu systemu opieki społecznej w Płońsku.

 • Informacja o funkcjonowaniu dodatków mieszkaniowych.

 • Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Płońsku.

 

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                  Rady Miejskiej w Płońsku

                                                 /~/ Zygmunt Aleksandrowicz