Ogłoszenie o przetargu
12.10.2010

BURMISTRZ  MIASTA  PŁOŃSK

o g ł a s z a  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.  

Przedmiotem przetargu jest:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o konstrukcji drewnianej, przeznaczonym do kapitalnego remontu lub rozbiórki na koszt nabywcy, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. 19 – go Stycznia 8 i 10,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnym działek 1403 i 1404 o łącznej powierzchni 0,0601 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Płońsku w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW PL1L/00000582/4 – dz. 1403 i KW PL1L/00000585/5 dz. – 1404.

Zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego wartość nieruchomości ustalona została na kwotę 329.390.00 zł.

Nieruchomości oznaczone nr nr 1403 i 1404 o łącznej powierzchni 0,0601 ha, przeznaczone są w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXXVI/65/97 z dnia 19 listopada 1997 roku, /Dz. U. Woj. Maz. Nr 1, poz. 3 z dnia 5 stycznia 1998 roku/ leżą w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem A33-MWN/UC Adaptacja i rewaloryzacja istniejącej zabudowy starego miasta. Podstawowa funkcja obszaru – mieszkalnictwo i usługi centrotwórcze. Ustala się zabudowę o charakterze małomiasteczkowym, gabaryty budynków 2-3 kond., z dachami dwuspadowymi, z usługami w parterach wzdłuż ciągów ulicznych. Warunki zabudowy i szczegółowe wytyczne urbanistyczne ustala się według Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Płońska (z późniejszymi zmianami). W rejonie śródmieścia wyklucza się usługi stwarzające uciążliwość dla mieszkańców i pogarszające stan środowiska. W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej warunki zabudowy i zagospodarowania terenów należy uzgadniać z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się w dniu 15 listopada 2010 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 214.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 329.390.00 zł

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. – 32.939,00 zł.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 8 listopada 2010 roku /włącznie/ w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 lub na konto Banku Spółdzielczego w Płońsku, nr konta:

73 8230 0007 0004 5636 2000 0003 z dopiskiem „Wadium za działki nr 1403 i 1404”.

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm./ zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.

Zbycie w/wym. następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), oraz w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2010 roku Nr LXXIV/433/10 w sprawie zbycia  nieruchomości w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/,

tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Płońsk, 12.10.2010 rok                         

                                                                                                                       BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                                Andrzej Pietrasik