Informacje dotyczące obowiązku wymiany dowodu osobistego oraz utraty jego ważności.
12.10.2010

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1)     zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (zmiana nazwiska, adresu zameldowania). Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące,

2)     uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, wniosek należy złożyć niezwłocznie,

3)     upływu terminu ważności dowodu osobistego, wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Art. 42 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 993 t. j.) mówi:

1.     Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

2.     Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

3.     Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

4.     Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.

5.     W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

6.     Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

 Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1)     z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

2)     z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

3)     z dniem zgonu jego posiadacza,

4)     z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

5)     po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,

6)     z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Krystyna Marszał-Jankowska

                                                                           Sekretarz Miasta